நான் பாடி மகிழும் நேரம்

நான் பாடி மகிழும் நேரம்
ஆராதனை நேரம்
நான் பலி செலுத்தும்
நேரம் ஆராதனை நேரம்

இது ஆராதனை நேரம்
துதி ஆராதனை நேரம்

முழு உள்ளத்தோடு அன்புக்கூரும் நேரம்
ஆராதனை நேரம்
முழு பெலத்தோடு கூப்பிடும் நேரம்
ஆராதனை நேரம்

நம் சரீரத்தை ஜீவபலியாக கொடுக்கும்
ஆராதனை நேரம்
நல் கனிகள் கொடுத்து துதிக்கின்ற நேரம்
ஆராதனை நேரம்

நம் உடமையை கொடுத்து
மகிழ்கின்ற நேரம் ஆராதனை நேரம்
நாம் ஒருமனதோடு கூடிடும் நேரம்
ஆராதனை நேரம்

Naan paadi makizhum Lyrics in English

naan paati makilum naeram
aaraathanai naeram
naan pali seluththum
naeram aaraathanai naeram

ithu aaraathanai naeram
thuthi aaraathanai naeram

mulu ullaththodu anpukkoorum naeram
aaraathanai naeram
mulu pelaththodu kooppidum naeram
aaraathanai naeram

nam sareeraththai jeevapaliyaaka kodukkum
aaraathanai naeram
nal kanikal koduththu thuthikkinta naeram
aaraathanai naeram

nam udamaiyai koduththu
makilkinta naeram aaraathanai naeram
naam orumanathodu koodidum naeram
aaraathanai naeram

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan paadi makizhum

by clicking the fullscreen button in the Top left