இயேசுகிறிஸ்துவின் நல்சீடராகுவோம்

இயேசுகிறிஸ்துவின் நல்சீடராகுவோம்
விசுவாசத்தில் முன் நடப்போம்
இனி எல்லாருமே அவர் பணிக்கெனவே
ஒன்றாய் எந்நாளும் உழைத்திடுவோம்
நம் இயேசு ராஜாவே இதோ வேகம் வாராரே
அதி வேகமாய் செயல்படுவோம்

1.மனிதர்யாரிடமும்பாசம்காட்டுவோம்
இயேசுமந்தைக்குள்அழைத்திடுவோம்
அதி உற்சாகமாய் அதி சீக்கிரமாய்
இராஜபாதையைசெம்மையாக்குவோம்

2.சாத்தானின் சதிகளைத் தகர்த்திடுவோம்
இனி இயேசுவுக்காய் வாழ்ந்திடுவோம்
இந்தப் பார் முழுதும் இயேசுநாமத்தையே
 எல்லா ஊரிலும் எடுத்துரைப்போம்

3.ஆவிஆத்துமாதேகம்அவர்பணிக்கே
இனி நான் அல்ல அவரே எல்லாம்
என முடிவு செய்தோம் அதில் நிலைத்திருப்போம்

அவர் நாளினில் மகிழ்ந்திடுவோம்

Yesu Kiristhuvin Nal Seedaraaguvom Lyrics in English

Yesukiristhuvin nalseedaraakuvom
visuvaasaththil mun nadappom
ini ellaarumae avar pannikkenavae
ontay ennaalum ulaiththiduvom
nam Yesu raajaavae itho vaekam vaaraarae
athi vaekamaay seyalpaduvom

1.manitharyaaridamumpaasamkaattuvom
Yesumanthaikkulalaiththiduvom
athi ursaakamaay athi seekkiramaay
iraajapaathaiyaisemmaiyaakkuvom

2.saaththaanin sathikalaith thakarththiduvom
ini Yesuvukkaay vaalnthiduvom
inthap paar muluthum Yesunaamaththaiyae
 ellaa oorilum eduththuraippom

3.aaviaaththumaathaekamavarpannikkae
ini naan alla avarae ellaam
ena mutivu seythom athil nilaiththiruppom
avar naalinil makilnthiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Kiristhuvin Nal Seedaraaguvom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்