யூதா கோத்திர சிங்கமும்

யூதா கோத்திர சிங்கமும்
தாவீதின் வேருமானவர்
வெற்றி சிறந்தாரே வெற்றி சிறந்தாரே

இனி அழ வேண்டாம்
இனி அழ வேண்டாம் அழ வேண்டாம்

மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்கினவர்
அவர் தானே – பாதாளம் முழுவதுமாய்
ஜெயித்தவரும் அவர் தானே
அவர் சொல்ல ஆகுமே
எல்லாமே நடக்குமே
உன் துக்கம் சந்தேஷமாய் மாறிடுமே

பரிசுத்தவான்களின் புகலிடமும் நீர் தானே
பரிசுத்தவான்களின் கண்ணீரைத் துடைப்பவரே
ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தால்
சாட்சியில் வசனத்தால்
சாத்தானை முழுவதுமாய் ஜெயித்திடுவோம்

திறந்த வாசலை நம் முன்னே
வைத்தார் இயேசு – பாதாள வாசல்
இனி மேற்கொள்ள இடமில்ல
சமாதான தேவன் தாம்
சாத்தானைக் காலின் கீழ்
முழுவதுமாய் நசுக்கிடுவார்
நசுக்கிடுவார் நசுக்கிடுவார்

yudha kothira singamum Lyrics in English

yoothaa koththira singamum
thaaveethin vaerumaanavar
vetti siranthaarae vetti siranthaarae

ini ala vaenndaam
ini ala vaenndaam ala vaenndaam

maranaththai jeyamaaka vilunginavar
avar thaanae – paathaalam muluvathumaay
jeyiththavarum avar thaanae
avar solla aakumae
ellaamae nadakkumae
un thukkam santhaeshamaay maaridumae

parisuththavaankalin pukalidamum neer thaanae
parisuththavaankalin kannnneeraith thutaippavarae
aattukkutti iraththaththaal
saatchiyil vasanaththaal
saaththaanai muluvathumaay jeyiththiduvom

thirantha vaasalai nam munnae
vaiththaar Yesu – paathaala vaasal
ini maerkolla idamilla
samaathaana thaevan thaam
saaththaanaik kaalin geel
muluvathumaay nasukkiduvaar
nasukkiduvaar nasukkiduvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song yudha kothira singamum

by clicking the fullscreen button in the Top left