ஏசாயா 60:3

ஏசாயா 60:3
உன் வெளிச்சத்தினிடத்துக்கு ஜாதிகளும், உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்துவருவார்கள்.


ஏசாயா 60:3 ஆங்கிலத்தில்

un Velichchaththinidaththukku Jaathikalum, Uthikkira Un Oliyinidaththukku Raajaakkalum Nadanthuvaruvaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 60