ஏசாயா 45:14

ஏசாயா 45:14
எகிப்தின் சம்பாத்தியமும், எத்தியோப்பியாவின் வர்த்தகலாபமும், நெடிய ஆட்களாகிய சபேயரின் வர்த்தகலாபமும், உன்னிடத்திற்குத் தாண்டிவந்து, உன்னுடையதாகும்; அவர்கள் உன் பின்னே சென்று, விலங்கிடப்பட்டு நடந்துவந்து: உன்னுடனேமாத்திரம் தேவன் இருக்கிறார் என்றும், அவரையல்லாமல் வேறே தேவன் இல்லையென்றும் சொல்லி, உன்னைப்பணிந்துகொண்டு, உன்னை நோக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


ஏசாயா 45:14 ஆங்கிலத்தில்

ekipthin Sampaaththiyamum, Eththiyoppiyaavin Varththakalaapamum, Netiya Aatkalaakiya Sapaeyarin Varththakalaapamum, Unnidaththirkuth Thaanntivanthu, Unnutaiyathaakum; Avarkal Un Pinnae Sentu, Vilangidappattu Nadanthuvanthu: Unnudanaemaaththiram Thaevan Irukkiraar Entum, Avaraiyallaamal Vaetae Thaevan Illaiyentum Solli, Unnaippanninthukonndu, Unnai Nnokki Vinnnappampannnuvaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45