ஏசாயா 45:15

ஏசாயா 45:15
இஸ்ரவேலின் தேவனும் இரட்சகருமாகிய நீர் மெய்யாகவே உம்மை மறைத்துக்கொண்டிருக்கிற தேவனாயிருக்கிறீர்.


ஏசாயா 45:15 ஆங்கிலத்தில்

isravaelin Thaevanum Iratchakarumaakiya Neer Meyyaakavae Ummai Maraiththukkonntirukkira Thaevanaayirukkireer.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45