ஏசாயா 45:16

ஏசாயா 45:16
விக்கிரகங்களை உண்டுபண்ணுகிற அனைவரும் வெட்கப்பட்டு இலச்சையடைந்து ஏகமாய்க் கலங்கிப்போவார்கள்.


ஏசாயா 45:16 ஆங்கிலத்தில்

vikkirakangalai Unndupannnukira Anaivarum Vetkappattu Ilachchaைyatainthu Aekamaayk Kalangippovaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45