ஏசாயா 45:20

ஏசாயா 45:20
ஜாதிகளினின்று தப்பினவர்களே, கூட்டங்கூடி வாருங்கள்; ஏகமாய்ச் சேருங்கள்; தங்கள் விக்கிரமாகிய மரத்தைச் சுமந்து, இரட்சிக்கமாட்டாத தேவனைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள்.


ஏசாயா 45:20 ஆங்கிலத்தில்

jaathikalinintu Thappinavarkalae, Koottangaூti Vaarungal; Aekamaaych Serungal; Thangal Vikkiramaakiya Maraththaich Sumanthu, Iratchikkamaattatha Thaevanaith Tholuthukollukiravarkal Arivillaathavarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 45