1. தன் ஜனங்களுக்கு எதிரான தேவனுடைய வழக்கு - ஏசாயா 1:2-20

 2. எருசலேம் தேவனுக்கு உண்மையாக இல்லை - ஏசாயா 1:21-21

 3. அவரது ஜனங்களைப் பற்றிய தேவனுடைய முடிவு - ஏசாயா 3:13-5

 4. இஸ்ரவேல் தேவனுடைய விசேஷமான தோட்டம் - ஏசாயா 5:1-25

 5. இஸ்ரவேலர்களைத் தண்டிக்க தேவன் படைகளைக் கொண்டுவருவார் - ஏசாயா 5:26-29

 6. தேவன் ஏசாயாவைத் தீர்க்கதரிசியின் ஊழியத்திற்கு அழைக்கிறார் - ஏசாயா 6:1-12

 7. ஆராமுக்கு ஏற்பட்ட தொல்லைகள் - ஏசாயா 7:1-9

 8. இம்மானுவேல், தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். - ஏசாயா 7:10-24

 9. அசீரியா விரைவில் வரும் - ஏசாயா 8:1-10

 10. ஏசாயாவிற்கு எச்சரிக்கைகள் - ஏசாயா 8:11-21

 11. ஒரு புதிய நாள் வருகிறது - ஏசாயா 9:1-7

 12. தேவன் இஸ்ரவேலைத் தண்டிப்பார் - ஏசாயா 9:8-20

 13. கடவுள் அசீரியாவின் பெருமையை தண்டிப்பார் - ஏசாயா 10:5-27

 14. இஸ்ரவேலுக்குள் அசீரியப் படைகள் நுழைதல் - ஏசாயா 10:28-33

 15. சமாதானத்தின் அரசர் வந்துகொண்டிருக்கிறார் - ஏசாயா 11:1-15

 16. தேவனைத் துதிக்கும் பாடல் - ஏசாயா 12:1-0

 17. பாபிலோனுக்கு தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 12:1-8

 18. பாபிலோனுக்கு எதிரான தேவனுடைய தீர்ப்பு - ஏசாயா 12:9-21

 19. இஸ்ரவேலர்கள் விட்டிற்குத் திரும்புவார்கள் - ஏசாயா 14:1-0

 20. மோவாபிற்கு தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 14:1-3

 21. பாபிலோனிய அரசனைப் பற்றிய பாடல் - ஏசாயா 14:4-23

 22. தேவன் அசீரியாவையும் தண்டிப்பார் - ஏசாயா 14:24-27

 23. பெலிஸ்தியாவுக்கான தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 14:28-13

 24. ஆராமுக்கு தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 17:1-13

 25. எத்தியோப்பியாவிற்குத் தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 18:1-6

 26. எகிப்துக்கு தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 19:1-24

 27. எகிப்தையும் எத்தியோப்பியாவையும் அசீரியா தோற்கடிக்கும் - ஏசாயா 20:1-5

 28. பாபிலோனுக்குத் தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 21:1-10

 29. தூமா பற்றி தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 21:11-12

 30. அரேபியாவிற்குத் தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 21:13-16

 31. எருசலேமிற்குத் தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 22:1-14

 32. செப்னாவிற்கு தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 22:15-24

 33. தீருவைப் பற்றிய தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 23:1-17

 34. தேவன் இஸ்ரவேலைத் தண்டிப்பார். - ஏசாயா 24:1-22

 35. தேவனைத் துதிக்கும் ஒரு பாடல் - ஏசாயா 25:1-5

 36. தேவன் அவரது ஊழியர்களுக்கு அமைத்த விருந்து - ஏசாயா 25:6-11

 37. தேவனைப் போற்றும் பாடல் - ஏசாயா 26:1-6

 38. தேவன் இஸ்ரவேலை அனுப்பிவிடுவார் - ஏசாயா 26:7-12

 39. தேவன் அவரது ஜனங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கையைக் கொடுப்பார் - ஏசாயா 26:13-19

 40. தீர்ப்பு: பரிசு அல்லது தண்டனை - ஏசாயா 26:20-12

 41. வட இஸ்ரவேலுக்கு எச்சரிக்கைகள் - ஏசாயா 28:1-8

 42. தேவன் அவரது ஜனங்களுக்கு உதவ விரும்புகிறார் - ஏசாயா 28:9-13

 43. தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து எவரும் தப்ப முடியாது - ஏசாயா 28:14-22

 44. கர்த்தர் சரியாகத் தண்டிக்கிறார் - ஏசாயா 28:23-28

 45. எருசலேம் மீது தேவனுடைய அன்பு - ஏசாயா 29:1-16

 46. நல்ல நேரம் வந்துகொண்டிருக்கிறது - ஏசாயா 29:17-23

 47. இஸ்ரவேல் எகிப்தையல்ல, தேவனை நம்பவேண்டும் - ஏசாயா 30:1-5

 48. யூதாவிற்கு தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 30:6-11

 49. தேவனிடமிருந்து மட்டுமே யூதாவிற்கு உதவி வருகிறது - ஏசாயா 30:12-17

 50. தேவன் அவரது ஜனங்களுக்கு உதவுவார் - ஏசாயா 30:18-32

 51. தேவனுடைய வல்லமையைச் சார்ந்தே இஸ்ரவேல் இருக்க வேண்டும் - ஏசாயா 31:1-8

 52. தலைவர்கள் நல்லவர்களாகவும் நேர்மையானவர்களாகவும் இருக்கவேண்டும் - ஏசாயா 32:1-8

 53. கடினமான நேரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன - ஏசாயா 32:9-19

 54. எருசலேமைத் தேவன் காப்பாற்றுவார் - ஏசாயா 33:20-23

 55. தேவன் தமது பகைவர்களைத் தண்டிப்பார் - ஏசாயா 34:1-16

 56. தேவன் தம் ஜனங்களை ஆறுதல்படுத்துவார் - ஏசாயா 35:1-9

 57. அசீரியர்கள் யூதாவைக் கைப்பற்றுதல் - ஏசாயா 36:1-21

 58. எசேக்கியா தேவனுடைய உதவிக்காக வேண்டுதல் - ஏசாயா 37:1-13

 59. எசேக்கியா தேவனிடம் ஜெபம் செய்கிறான் - ஏசாயா 37:14-20

 60. எசேக்கியாவிற்கு தேவனுடைய பதில் - ஏசாயா 37:21-29

 61. எசேக்கியாவிற்கு கர்த்தருடையச் செய்தி - ஏசாயா 37:30-35

 62. அசீரிய ராணுவம் அளிக்கப்பட்டது - ஏசாயா 37:36-37

 63. எசேக்கியாவின் சுகவீனம் - ஏசாயா 38:1-8

 64. எசேக்கியாவின் பாடல் - ஏசாயா 38:9-21

 65. பாபிலோனிலிருந்து தூதுவர்கள் - ஏசாயா 39:1-7

 66. இஸ்ரவேலின் தண்டனை முடியும் - ஏசாயா 40:1-8

 67. மீட்பு: தேவனுடைய நற்செய்தி - ஏசாயா 40:9-11

 68. தேவன் உலகைப் படைத்தார், அவர் அதனை ஆளுகிறார் - ஏசாயா 40:12-17

 69. தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று ஜனங்களால் கற்பனை செய்ய முடியாது - ஏசாயா 40:18-30

 70. கர்த்தரே நித்திய சிருஷ்டிகர் - ஏசாயா 41:1-7

 71. கர்த்தர் மாத்திரமே நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும் - ஏசாயா 41:8-20

 72. பொய்த் தெய்வங்களுக்குக் கர்த்தர் சவால் விடுகிறார் - ஏசாயா 41:21-24

 73. கர்த்தர் தாமே ஒரே தேவன் என நிரூபிக்கிறார் - ஏசாயா 41:25-28

 74. கர்த்தருடைய விசேஷ ஊழியன் - ஏசாயா 42:1-0

 75. தேவன் எப்போதும் தமது ஜனங்களோடு இருக்கிறார் - ஏசாயா 42:1-0

 76. கர்த்தரே ஒரே தேவன் - ஏசாயா 42:1-4

 77. கர்த்தரே ஆளுகிறார் உலகத்தை உருவாக்கினார் - ஏசாயா 42:5-8

 78. பொய்த் தெய்வங்கள் பயனற்றவைகள் - ஏசாயா 42:9-9

 79. தேவனைத் துதிக்கும் ஒரு பாடல் - ஏசாயா 42:10-13

 80. தேவன் மிகவும் பொறுமையானவர் - ஏசாயா 42:14-15

 81. மீண்டும் தேவன் அவரது ஜனங்களைக் காப்பாற்றுவார் - ஏசாயா 42:16-17

 82. தேவனுக்குச் செவிசாய்க்க இஸ்ரவேலர்கள் மறுத்தார்கள் - ஏசாயா 42:18-20

 83. உண்மையான தேவனாகிய கர்த்தரே இஸ்ரவேலுக்கு உதவுகிறார் - ஏசாயா 42:21-27

 84. இஸ்ரவேலை விடுதலை செய்ய தேவன் கோரேசை தேர்ந்தெடுக்கிறார் - ஏசாயா 45:1-8

 85. தேவன் அவரது படைப்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறார் - ஏசாயா 45:9-19

 86. கர்த்தர் தாம் ஒருவரே தேவன் என்று நிரூபிக்கிறார் - ஏசாயா 45:20-24

 87. பொய் தெய்வங்கள் பயனற்றவை - ஏசாயா 46:1-12

 88. பாபிலோனுக்குத் தேவனுடைய செய்தி - ஏசாயா 47:1-0

 89. தேவன் தனது உலகை ஆளுகிறார் - ஏசாயா 47:1-0

 90. தேவன் தனது சிறப்புக்குரிய தாசனை அழைக்கிறார் - ஏசாயா 47:1-5

 91. தேவன் இஸ்ரவேலைச் சுத்தப்படுத்த தண்டிக்கிறார் - ஏசாயா 47:6-7

 92. இரட்சிப்பின் நாள் - ஏசாயா 47:8-25

 93. தங்கள் பாவத்திற்காக இஸ்ரவேல் தண்டிக்கப்படுகிறது - ஏசாயா 50:1-3

 94. தேவனுடைய தாசன் உண்மையில் தேவனைச் சார்ந்திருப்பான் - ஏசாயா 50:4-10

 95. ஆபிரகாமைப் போன்று இஸ்ரவேலர் இருக்க வேண்டும் - ஏசாயா 51:1-8

 96. தேவனுடையச் சொந்த வல்லமை அவரது ஜனங்களைக் காப்பாற்றும் - ஏசாயா 51:9-16

 97. தேவன் இஸ்ரவேலைத் தண்டித்தார் - ஏசாயா 51:17-22

 98. இஸ்ரவேல் காப்பாற்றப்படும் - ஏசாயா 52:1-12

 99. தேவனுடைய பாடுபடுகின்ற தாசன் - ஏசாயா 52:13-11

 100. தேவன் அவரது ஜனங்களை வீட்டிற்குக் கொண்டு வருகிறார் - ஏசாயா 54:1-16

 101. திருப்தியளிக்கும் உணவை தேவன் கொடுக்கிறார் - ஏசாயா 55:1-7

 102. ஜனங்கள் தேவனைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது - ஏசாயா 55:8-12

 103. அனைத்து தேசங்களும் கர்த்தரைப் பின்பற்றும் - ஏசாயா 56:1-0

 104. இஸ்ரவேலர்கள் தேவனைப் பின்பற்றவில்லை - ஏசாயா 56:1-13

 105. கர்த்தர் அவரது ஜனங்களைக் காப்பாற்றுவார் - ஏசாயா 56:14-20

 106. தேவனைப் பின்பற்றுமாறு ஜனங்களுக்குச் சொல்லப்பட வேண்டும் - ஏசாயா 58:1-13

 107. கெட்ட ஜனங்கள் தங்கள் வாழ்வை மாற்ற வேண்டும் - ஏசாயா 59:1-8

 108. இஸ்ரவேலரின் பாவம் துன்பத்தைக் கொண்டுவருகிறது - ஏசாயா 59:9-20

 109. தேவன் வந்துகொண்டிருக்கிறார் - ஏசாயா 60:1-21

 110. விடுதலைப்பற்றிய கர்த்தருடைய செய்தி - ஏசாயா 61:1-9

 111. தேவனுடைய ஊழியர் இரட்சிப்பையும் நன்மையையும் கொண்டுவருவார் - ஏசாயா 61:10-10

 112. புதிய எருசலேம்: நீதி முழுமையாக உள்ள நகரம் - ஏசாயா 62:1-11

 113. கர்த்தர் தம் ஜனங்களை நியாயந்தீர்க்கிறார் - ஏசாயா 63:1-6

 114. கர்த்தர் அவரது ஜனங்களிடம் தயவோடு இருக்கிறார் - ஏசாயா 63:7-14

 115. அவரது ஜனங்களுக்கு உதவ தேவனிடம் ஒரு ஜெபம் - ஏசாயா 63:15-11

 116. தேவனைப்பற்றி அனைவரும் கற்றுக்கொள்வார்கள் - ஏசாயா 65:1-5

 117. இஸ்ரவேல் தண்டிக்கப்படவேண்டும் - ஏசாயா 65:6-16

 118. புதிய காலம் வந்துகொண்டிருக்கிறது - ஏசாயா 65:17-24

 119. அனைத்து தேசங்களையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் - ஏசாயா 66:1-5

 120. தண்டனையும் புதிய நாடும் - ஏசாயா 66:6-21

 121. புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் - ஏசாயா 66:22-24ஏசாயா 1

1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:251:261:271:281:291:301:31

ஏசாயா 2

2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:22

ஏசாயா 3

3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:253:26

ஏசாயா 4

4:14:24:34:44:54:6

ஏசாயா 5

5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:265:275:285:295:30

ஏசாயா 6

6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:13

ஏசாயா 7

7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:207:217:227:237:247:25

ஏசாயா 8

8:18:28:38:48:58:68:78:88:98:108:118:128:138:148:158:168:178:188:198:208:218:22

ஏசாயா 9

9:19:29:39:49:59:69:79:89:99:109:119:129:139:149:159:169:179:189:199:209:21

ஏசாயா 10

10:110:210:310:410:510:610:710:810:910:1010:1110:1210:1310:1410:1510:1610:1710:1810:1910:2010:2110:2210:2310:2410:2510:2610:2710:2810:2910:3010:3110:3210:3310:34

ஏசாயா 11

11:111:211:311:411:511:611:711:811:911:1011:1111:1211:1311:1411:1511:16

ஏசாயா 12

12:112:212:312:412:512:6

ஏசாயா 13

13:113:213:313:413:513:613:713:813:913:1013:1113:1213:1313:1413:1513:1613:1713:1813:1913:2013:2113:22

ஏசாயா 14

14:114:214:314:414:514:614:714:814:914:1014:1114:1214:1314:1414:1514:1614:1714:1814:1914:2014:2114:2214:2314:2414:2514:2614:2714:2814:2914:3014:3114:32

ஏசாயா 15

15:115:215:315:415:515:615:715:815:9

ஏசாயா 16

16:116:216:316:416:516:616:716:816:916:1016:1116:1216:1316:14

ஏசாயா 17

17:117:217:317:417:517:617:717:817:917:1017:1117:1217:1317:14

ஏசாயா 18

18:118:218:318:418:518:618:7

ஏசாயா 19

19:119:219:319:419:519:619:719:819:919:1019:1119:1219:1319:1419:1519:1619:1719:1819:1919:2019:2119:2219:2319:2419:25

ஏசாயா 20

20:120:220:320:420:520:6

ஏசாயா 21

21:121:221:321:421:521:621:721:821:921:1021:1121:1221:1321:1421:1521:1621:17

ஏசாயா 22

22:122:222:322:422:522:622:722:822:922:1022:1122:1222:1322:1422:1522:1622:1722:1822:1922:2022:2122:2222:2322:2422:25

ஏசாயா 23

23:123:223:323:423:523:623:723:823:923:1023:1123:1223:1323:1423:1523:1623:1723:18

ஏசாயா 24

24:124:224:324:424:524:624:724:824:924:1024:1124:1224:1324:1424:1524:1624:1724:1824:1924:2024:2124:2224:23

ஏசாயா 25

25:125:225:325:425:525:625:725:825:925:1025:1125:12

ஏசாயா 26

26:126:226:326:426:526:626:726:826:926:1026:1126:1226:1326:1426:1526:1626:1726:1826:1926:2026:21

ஏசாயா 27

27:127:227:327:427:527:627:727:827:927:1027:1127:1227:13

ஏசாயா 28

28:128:228:328:428:528:628:728:828:928:1028:1128:1228:1328:1428:1528:1628:1728:1828:1928:2028:2128:2228:2328:2428:2528:2628:2728:2828:29

ஏசாயா 29

29:129:229:329:429:529:629:729:829:929:1029:1129:1229:1329:1429:1529:1629:1729:1829:1929:2029:2129:2229:2329:24

ஏசாயா 30

30:130:230:330:430:530:630:730:830:930:1030:1130:1230:1330:1430:1530:1630:1730:1830:1930:2030:2130:2230:2330:2430:2530:2630:2730:2830:2930:3030:3130:3230:33

ஏசாயா 31

31:131:231:331:431:531:631:731:831:9

ஏசாயா 32

32:132:232:332:432:532:632:732:832:932:1032:1132:1232:1332:1432:1532:1632:1732:1832:1932:20

ஏசாயா 33

33:133:233:333:433:533:633:733:833:933:1033:1133:1233:1333:1433:1533:1633:1733:1833:1933:2033:2133:2233:2333:24

ஏசாயா 34

34:134:234:334:434:534:634:734:834:934:1034:1134:1234:1334:1434:1534:1634:17

ஏசாயா 35

35:135:235:335:435:535:635:735:835:935:10

ஏசாயா 36

36:136:236:336:436:536:636:736:836:936:1036:1136:1236:1336:1436:1536:1636:1736:1836:1936:2036:2136:22

ஏசாயா 37

37:137:237:337:437:537:637:737:837:937:1037:1137:1237:1337:1437:1537:1637:1737:1837:1937:2037:2137:2237:2337:2437:2537:2637:2737:2837:2937:3037:3137:3237:3337:3437:3537:3637:3737:38

ஏசாயா 38

38:138:238:338:438:538:638:738:838:938:1038:1138:1238:1338:1438:1538:1638:1738:1838:1938:2038:2138:22

ஏசாயா 39

39:139:239:339:439:539:639:739:8

ஏசாயா 40

40:140:240:340:440:540:640:740:840:940:1040:1140:1240:1340:1440:1540:1640:1740:1840:1940:2040:2140:2240:2340:2440:2540:2640:2740:2840:2940:3040:31

ஏசாயா 41

41:141:241:341:441:541:641:741:841:941:1041:1141:1241:1341:1441:1541:1641:1741:1841:1941:2041:2141:2241:2341:2441:2541:2641:2741:2841:29

ஏசாயா 42

42:142:242:342:442:542:642:742:842:942:1042:1142:1242:1342:1442:1542:1642:1742:1842:1942:2042:2142:2242:2342:2442:25

ஏசாயா 43

43:143:243:343:443:543:643:743:843:943:1043:1143:1243:1343:1443:1543:1643:1743:1843:1943:2043:2143:2243:2343:2443:2543:2643:2743:28

ஏசாயா 44

44:144:244:344:444:544:644:744:844:944:1044:1144:1244:1344:1444:1544:1644:1744:1844:1944:2044:2144:2244:2344:2444:2544:2644:2744:28

ஏசாயா 45

45:145:245:345:445:545:645:745:845:945:1045:1145:1245:1345:1445:1545:1645:1745:1845:1945:2045:2145:2245:2345:2445:25

ஏசாயா 46

46:146:246:346:446:546:646:746:846:946:1046:1146:1246:13

ஏசாயா 47

47:147:247:347:447:547:647:747:847:947:1047:1147:1247:1347:1447:15

ஏசாயா 48

48:148:248:348:448:548:648:748:848:948:1048:1148:1248:1348:1448:1548:1648:1748:1848:1948:2048:2148:22

ஏசாயா 49

49:149:249:349:449:549:649:749:849:949:1049:1149:1249:1349:1449:1549:1649:1749:1849:1949:2049:2149:2249:2349:2449:2549:26

ஏசாயா 50

50:150:250:350:450:550:650:750:850:950:1050:11

ஏசாயா 51

51:151:251:351:451:551:651:751:851:951:1051:1151:1251:1351:1451:1551:1651:1751:1851:1951:2051:2151:2251:23

ஏசாயா 52

52:152:252:352:452:552:652:752:852:952:1052:1152:1252:1352:1452:15

ஏசாயா 53

53:153:253:353:453:553:653:753:853:953:1053:1153:12

ஏசாயா 54

54:154:254:354:454:554:654:754:854:954:1054:1154:1254:1354:1454:1554:1654:17

ஏசாயா 55

55:155:255:355:455:555:655:755:855:955:1055:1155:1255:13

ஏசாயா 56

56:156:256:356:456:556:656:756:856:956:1056:1156:12

ஏசாயா 57

57:157:257:357:457:557:657:757:857:957:1057:1157:1257:1357:1457:1557:1657:1757:1857:1957:2057:21

ஏசாயா 58

58:158:258:358:458:558:658:758:858:958:1058:1158:1258:1358:14

ஏசாயா 59

59:159:259:359:459:559:659:759:859:959:1059:1159:1259:1359:1459:1559:1659:1759:1859:1959:2059:21

ஏசாயா 60

60:160:260:360:460:560:660:760:860:960:1060:1160:1260:1360:1460:1560:1660:1760:1860:1960:2060:2160:22

ஏசாயா 61

61:161:261:361:461:561:661:761:861:961:1061:11

ஏசாயா 62

62:162:262:362:462:562:662:762:862:962:1062:1162:12

ஏசாயா 63

63:163:263:363:463:563:663:763:863:963:1063:1163:1263:1363:1463:1563:1663:1763:1863:19

ஏசாயா 64

64:164:264:364:464:564:664:764:864:964:1064:1164:12

ஏசாயா 65

65:165:265:365:465:565:665:765:865:965:1065:1165:1265:1365:1465:1565:1665:1765:1865:1965:2065:2165:2265:2365:2465:25

ஏசாயா 66

66:166:266:366:466:566:666:766:866:966:1066:1166:1266:1366:1466:1566:1666:1766:1866:1966:2066:2166:2266:2366:24