ஏசாயா 43:19

ஏசாயா 43:19
இதோ, நான் புதிய காரியத்தைச் செய்கிறேன்; இப்பொழுதே அது தோன்றும்; நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தரவெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன்.


ஏசாயா 43:19 ஆங்கிலத்தில்

itho, Naan Puthiya Kaariyaththaich Seykiraen; Ippoluthae Athu Thontum; Neengal Athai Ariyeerkalaa? Naan Vanaantharaththilae Valiyaiyum Avaantharaveliyilae Aarukalaiyum Unndaakkuvaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 43