ஏசாயா 40:3

ஏசாயா 40:3
கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும்,


ஏசாயா 40:3 ஆங்கிலத்தில்

karththarukku Valiyai Aayaththappaduththungal, Avaantharaveliyilae Nammutaiya Thaevanukkup Paathaiyaich Sevvaipannnungal Entum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 40