ஏசாயா 53:11

ஏசாயா 53:11
அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனைக் கண்டு திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மைப் பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார்; அவர்களுடைய அக்கிரமங்களைத் தாமே சுமந்துகொள்வார்.


ஏசாயா 53:11 ஆங்கிலத்தில்

avar Thamathu Aaththuma Varuththaththin Palanaik Kanndu Thirupthiyaavaar; En Thaasanaakiya Neethiparar Thammaip Pattum Arivinaal Anaekarai Neethimaankalaakkuvaar; Avarkalutaiya Akkiramangalaith Thaamae Sumanthukolvaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 53