ஏசாயா 53:5

ஏசாயா 53:5
நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல் வந்தது; அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்.


ஏசாயா 53:5 ஆங்கிலத்தில்

nammutaiya Meeruthalkalinimiththam Avar Kaayappattu, Nammutaiya Akkiramangalinimiththam Avar Norukkappattar; Namakkuch Samaathaanaththai Unndupannnum Aakkinai Avarmael Vanthathu; Avarutaiya Thalumpukalaal Kunamaakirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 53