ரோமர் 5:9

ரோமர் 5:9
இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க, கோபாக்கினைக்கு நீங்கலாக அவராலே நாம் இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே.


ரோமர் 5:9 ஆங்கிலத்தில்

ippati Naam Avarutaiya Iraththaththinaalae Neethimaankalaakkappattirukka, Kopaakkinaikku Neengalaaka Avaraalae Naam Iratchikkappaduvathu Athika Nichchayamaamae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 5