ஏசாயா 42:1

ஏசாயா 42:1
இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அமரப்பண்ணினேன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார்.


ஏசாயா 42:1 ஆங்கிலத்தில்

itho, Naan Aatharikkira En Thaasan, Naan Therinthukonndavarum, En Aaththumaavukkup Piriyamaanavarum Ivarae; En Aaviyai Avarmael Amarappannnninaen; Avar Purajaathikalukku Niyaayaththai Velippaduththuvaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 42