பிலிப்பியர் 2:7

பிலிப்பியர் 2:7
தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலானார்.


பிலிப்பியர் 2:7 ஆங்கிலத்தில்

thammaiththaamae Verumaiyaakki, Atimaiyin Roopameduththu, Manushar Saayalaanaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2