ஏசாயா 53:2

ஏசாயா 53:2
இளங்கிளையைப்போலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப்போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்; அவருக்கு அழகுமில்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை; அவரைப் பார்க்கும்போது, நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது.


ஏசாயா 53:2 ஆங்கிலத்தில்

ilangilaiyaippolavum, Varannda Nilaththilirunthu Thulirkkira Vaeraippolavum Avanukku Munpaaka Elumpukiraar; Avarukku Alakumillai, Saunthariyamum Illai; Avaraip Paarkkumpothu, Naam Avarai Virumpaththakka Roopam Avarukku Illaathirunthathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 53