பிலிப்பியர் 2:6

பிலிப்பியர் 2:6
அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும், தேவனுக்குச் சமமாயிருப்பதைக் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல்,


பிலிப்பியர் 2:6 ஆங்கிலத்தில்

avar Thaevanutaiya Roopamaayirunthum, Thaevanukkuch Samamaayiruppathaik Kollaiyaatina Porulaaka Ennnnaamal,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2