பிலிப்பியர்

1234 1. பவுலின் பிரார்த்தனை - பிலிப்பியர் 1:3

 2. பவுலின் துன்பங்கள் உதவியது - பிலிப்பியர் 1:12

 3. ஒற்றுமையுடனும் கரிசனையுடனும் இருங்கள் - பிலிப்பியர் 2:1

 4. தன்னலமற்ற குணம் - பிலிப்பியர் 2:5

 5. தேவன் விரும்புகிற மக்களாய் இருங்கள் - பிலிப்பியர் 2:12

 6. தீமோத்தேயு, எப்பாப்பிரோதீத்து பற்றி - பிலிப்பியர் 2:19

 7. கிறிஸ்துவே முக்கியமானவர் - பிலிப்பியர் 3:1

 8. குறிக்கோளை எட்டுவதற்கான முயற்சி - பிலிப்பியர் 3:12

 9. செய்யத்தக்க சில - பிலிப்பியர் 4:1

 10. பிலிப்பியர்களுக்கு பவுலின் நன்றி - பிலிப்பியர் 4:10 11. பிலிப்பியர் 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:191:201:211:221:231:241:251:261:271:281:291:30

  பிலிப்பியர் 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:232:242:252:262:272:282:292:30

  பிலிப்பியர் 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:21

  பிலிப்பியர் 4

  4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:194:204:214:224:23