பிலிப்பியர் 2:23

பிலிப்பியர் 2:23
ஆகையால் என் காரியங்கள் இன்னபடி நடக்கும் என்று நான் அறிந்தவுடனே அவனை அனுப்பலாமென்று நினைத்திருக்கிறேன்.


பிலிப்பியர் 2:23 ஆங்கிலத்தில்

aakaiyaal En Kaariyangal Innapati Nadakkum Entu Naan Arinthavudanae Avanai Anuppalaamentu Ninaiththirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2