பிலிப்பியர் 2:19

பிலிப்பியர் 2:19
அன்றியும், நானும் உங்கள் செய்திகளை அறிந்து மனத்தேறுதல் அடையும்படிச் சீக்கிரமாய்த் தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாமென்று கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் நம்பியிருக்கிறேன்.


பிலிப்பியர் 2:19 ஆங்கிலத்தில்

antiyum, Naanum Ungal Seythikalai Arinthu Manaththaeruthal Ataiyumpatich Seekkiramaayth Theemoththaeyuvai Ungalidaththil Anuppalaamentu Karththaraakiya Yesuvukkul Nampiyirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2