பிலேமோன் 1:5

பிலேமோன் 1:5
என் ஜெபங்களில் உம்மை நினைத்து, எப்பொழுதும் என் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரஞ்செய்து,


பிலேமோன் 1:5 ஆங்கிலத்தில்

en Jepangalil Ummai Ninaiththu, Eppoluthum En Thaevanukku Sthoththiranjaெythu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலேமோன் 1