ரோமர் 12:13

ரோமர் 12:13
பரிசுத்தவான்களுடைய குறைவில் அவர்களுக்கு உதவிசெய்யுங்கள்; அந்நியரை உபசரிக்க நாடுங்கள்.


ரோமர் 12:13 ஆங்கிலத்தில்

parisuththavaankalutaiya Kuraivil Avarkalukku Uthaviseyyungal; Anniyarai Upasarikka Naadungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 12