ரோமர் 15:25

ரோமர் 15:25
இப்பொழுதோ பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவிசெய்யுங்காரியமாக நான் எருசலேமுக்குப் பிரயாணம்பண்ண எத்தனமாயிருக்கிறேன்.


ரோமர் 15:25 ஆங்கிலத்தில்

ippolutho Parisuththavaankalukku Uthaviseyyungaariyamaaka Naan Erusalaemukkup Pirayaanampannna Eththanamaayirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 15