பிலேமோன் 1:22

பிலேமோன் 1:22
மேலும், உங்கள் விண்ணப்பங்களினாலே நான் உங்களுக்கு அநுக்கிரகிக்கப்படுவேனென்று நம்பியிருக்கிறபடியால், நான் இருக்குபடிக்கு ஓரிடத்தை எனக்காக ஆயத்தம்பண்ணும்.


பிலேமோன் 1:22 ஆங்கிலத்தில்

maelum, Ungal Vinnnappangalinaalae Naan Ungalukku Anukkirakikkappaduvaenentu Nampiyirukkirapatiyaal, Naan Irukkupatikku Oridaththai Enakkaaka Aayaththampannnum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலேமோன் 1