எபிரெயர் 13:19

எபிரெயர் 13:19
நான் அதிசீக்கிரமாய் உங்களிடத்தில் வரும்படிக்கு நீங்கள் இப்படி வேண்டிக்கொள்ளும்படி அதிகமாய்க் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.


எபிரெயர் 13:19 ஆங்கிலத்தில்

naan Athiseekkiramaay Ungalidaththil Varumpatikku Neengal Ippati Vaenntikkollumpati Athikamaayk Kaettukkollukiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13