எபிரெயர் 13:18

எபிரெயர் 13:18
எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்; நாங்கள் நல்மனச்சாட்சியுள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோமென்று நிச்சயித்திருக்கிறோம்.


எபிரெயர் 13:18 ஆங்கிலத்தில்

engalukkaaka Vaenntikkollungal; Naangal Nalmanachchaாtchiyullavarkalaay Ellaavattilum Yokkiyamaay Nadakka Virumpukiromentu Nichchayiththirukkirom.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எபிரெயர் 13