கொலோசேயர் 4:3

கொலோசேயர் 4:3
கிறிஸ்துவினுடைய இரகசியத்தினிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான் அந்த இரகசியத்தைக்குறித்துப் பேசவேண்டியபிரகாரமாய்ப் பேசி, அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு,


கொலோசேயர் 4:3 ஆங்கிலத்தில்

kiristhuvinutaiya Irakasiyaththinimiththam Kattappattirukkira Naan Antha Irakasiyaththaikkuriththup Paesavaenntiyapirakaaramaayp Paesi, Athai Velippaduththuvatharku,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கொலோசேயர் 4