பிலிப்பியர் 1:7

பிலிப்பியர் 1:7
என் கட்டுகளிலும், நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவுசொல்லி அதைத் திடப்படுத்திவருகிறதிலும், நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால், உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறபடியினாலே, உங்களெல்லாரையுங் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்குத் தகுதியாயிருக்கிறது.


பிலிப்பியர் 1:7 ஆங்கிலத்தில்

en Kattukalilum, Naan Suviseshaththirkaaka Uththaravusolli Athaith Thidappaduththivarukirathilum, Neengal Anaivarum Enakku Alikkappatta Kirupaiyil Pangullavarkalaanathaal, Ungalai En Iruthayaththil Thariththukkonntirukkirapatiyinaalae, Ungalellaaraiyung Kuriththu Naan Ippati Ninaikkirathu Enakkuth Thakuthiyaayirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 1