பிலிப்பியர் 1:20

பிலிப்பியர் 1:20
நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டுப்போகாமல், எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும், மிகுந்த தைரியத்தோடே ஜீவனாலாகிலும், சாவினாலாகிலும், கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவாரென்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய், அப்படி முடியும்.


பிலிப்பியர் 1:20 ஆங்கிலத்தில்

naan Ontilum Vetkappattuppokaamal, Eppoluthum Pola Ippoluthum, Mikuntha Thairiyaththotae Jeevanaalaakilum, Saavinaalaakilum, Kiristhu En Sareeraththinaalae Makimaippaduvaarentu Enakku Unndaayirukkira Vaanjaikkum Nampikkaikkum Thakkathaay, Appati Mutiyum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 1