பிலிப்பியர் 2:17

பிலிப்பியர் 2:17
ேலும், உங்கள் விசுவாசமாகிய பலியின்மேலும் ஊழியத்தின்மேலும் நான் வார்க்கப்பட்டுப்போனாலும், நான் மகிழ்ந்து, உங்களனைவரோடுங்கூடச் சந்தோஷப்படுவேன்.


பிலிப்பியர் 2:17 ஆங்கிலத்தில்

ேlum, Ungal Visuvaasamaakiya Paliyinmaelum Ooliyaththinmaelum Naan Vaarkkappattupponaalum, Naan Makilnthu, Ungalanaivarodungaூdach Santhoshappaduvaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2