பிலிப்பியர் 2:30

பிலிப்பியர் 2:30
ஏனெனில் நீங்கள் எனக்குச் செய்யவேண்டிய ஊழியத்திலே உங்கள் குறைவை நிறைவாக்கும்படிக்கு, அவன் தன் பிராணனையும் எண்ணாமல், கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தினிமித்தம் மரணத்திற்குச் சமீபமாயிருந்தான்.


பிலிப்பியர் 2:30 ஆங்கிலத்தில்

aenenil Neengal Enakkuch Seyyavaenntiya Ooliyaththilae Ungal Kuraivai Niraivaakkumpatikku, Avan Than Piraananaiyum Ennnnaamal, Kiristhuvin Ooliyaththinimiththam Maranaththirkuch Sameepamaayirunthaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2