பிலிப்பியர் 2:29

பிலிப்பியர் 2:29
ஆனபடியினாலே நீங்கள் கர்த்தருக்குள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடே அவனை ஏற்றுக்கொண்டு, இப்படிப்பட்டவர்களைக் கனமாய் எண்ணுங்கள்.


பிலிப்பியர் 2:29 ஆங்கிலத்தில்

aanapatiyinaalae Neengal Karththarukkul Mikuntha Santhoshaththotae Avanai Aettukkonndu, Ippatippattavarkalaik Kanamaay Ennnungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2