பிலிப்பியர் 2:15

பிலிப்பியர் 2:15
கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு,


பிலிப்பியர் 2:15 ஆங்கிலத்தில்

konalum Maarupaadumaana Santhathiyin Naduvilae Kuttamattavarkalum Kapadattavarkalum, Thaevanutaiya Maasattapillaikalumaayirukkumpatikku,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2