பிலிப்பியர் 2:14

பிலிப்பியர் 2:14
நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாகப் பிரயாசப்பட்டதுமில்லையென்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு, ஜீவவசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, உலகத்திலே சுடர்களைப்போலப் பிரகாசிக்கிற நீங்கள்,


பிலிப்பியர் 2:14 ஆங்கிலத்தில்

naan Veennaaka Otinathum Veennaakap Pirayaasappattathumillaiyenkira Makilchchi Kiristhuvin Naalil Enakku Unndaayiruppatharku, Jeevavasanaththaip Pitiththukkonndu, Ulakaththilae Sudarkalaippolap Pirakaasikkira Neengal,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2