பிலிப்பியர் 2:3

பிலிப்பியர் 2:3
ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண்பெருமையினாலாவது செய்யாமல், மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரையொருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ணக்கடவீர்கள்.


பிலிப்பியர் 2:3 ஆங்கிலத்தில்

ontaiyum Vaathinaalaavathu Veennperumaiyinaalaavathu Seyyaamal, Manaththaalmaiyinaalae Oruvaraiyoruvar Thangalilum Maenmaiyaanavarkalaaka Ennnakkadaveerkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2