பிலிப்பியர் 2:21

பிலிப்பியர் 2:21
மற்றவர்களெல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குரியவைகளைத் தேடாமல், தங்களுக்குரியவைகளையே தேடுகிறார்கள்.


பிலிப்பியர் 2:21 ஆங்கிலத்தில்

mattavarkalellaarum Kiristhu Yesuvukkuriyavaikalaith Thaedaamal, Thangalukkuriyavaikalaiyae Thaedukiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2