2 கொரிந்தியர் 5:14

2 கொரிந்தியர் 5:14
கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது; ஏனென்றால், எல்லாருக்காகவும் ஒருவரே மரித்திருக்க, எல்லாரும் மரித்தார்கள் என்றும்;


2 கொரிந்தியர் 5:14 ஆங்கிலத்தில்

kiristhuvinutaiya Anpu Engalai Nerukki Aevukirathu; Aenental, Ellaarukkaakavum Oruvarae Mariththirukka, Ellaarum Mariththaarkal Entum;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 5