2 கொரிந்தியர் 5:13

2 கொரிந்தியர் 5:13
நாங்கள் பைத்தியங்கொண்டவர்களென்றால் தேவனுக்காக அப்படியிருக்கும்; தெளிந்தபுத்தியுள்ளவர்களென்றால் உங்களுக்காக அப்படியிருக்கும்.


2 கொரிந்தியர் 5:13 ஆங்கிலத்தில்

naangal Paiththiyangaொnndavarkalental Thaevanukkaaka Appatiyirukkum; Thelinthapuththiyullavarkalental Ungalukkaaka Appatiyirukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 5