2 தீமோத்தேயு 4:10

2 தீமோத்தேயு 4:10
லுூக்கா மாத்திரம் என்னோடே இருக்கிறான். மாற்குவை உன்னோடே கூட்டிக்கொண்டுவா; ஊழியத்தில் அவன் எனக்குப் பிரயோஜனமுள்ளவன்.


2 தீமோத்தேயு 4:10 ஆங்கிலத்தில்

luூkkaa Maaththiram Ennotae Irukkiraan. Maarkuvai Unnotae Koottikkonnduvaa; Ooliyaththil Avan Enakkup Pirayojanamullavan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4