பிலேமோன் 1:24

பிலேமோன் 1:24
என் உடன்வேலையாட்களாகிய மாற்குவும், அரிஸ்தர்க்கும், தேமாவும், லுூக்காவும் உமக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


பிலேமோன் 1:24 ஆங்கிலத்தில்

en Udanvaelaiyaatkalaakiya Maarkuvum, Aristharkkum, Thaemaavum, Luூkkaavum Umakku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலேமோன் 1