English

2 தீமோத்தேயு 4:11

2 தீமோத்தேயு 4:11
தீகிக்குவை நான் எபேசுவுக்கு அனுப்பினேன்.


2 தீமோத்தேயு 4:11 ஆங்கிலத்தில்

theekikkuvai Naan Epaesuvukku Anuppinaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4