தமிழ்

2 Timothy 4:10 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:10
லுூக்கா மாத்திரம் என்னோடே இருக்கிறான். மாற்குவை உன்னோடே கூட்டிக்கொண்டுவா; ஊழியத்தில் அவன் எனக்குப் பிரயோஜனமுள்ளவன்.


2 தீமோத்தேயு 4:10 in English

luூkkaa Maaththiram Ennotae Irukkiraan. Maarkuvai Unnotae Koottikkonnduvaa; Ooliyaththil Avan Enakkup Pirayojanamullavan.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4