தமிழ்

2 Timothy 4:13 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:13
கன்னானாகிய அலெக்சந்தர் எனக்கு வெகு தீமைசெய்தான்; அவனுடைய செய்கைக்குத்தக்கதாகக் கர்த்தர் அவனுக்குப் பதிலளிப்பாராக.


2 தீமோத்தேயு 4:13 in English

kannaanaakiya Aleksanthar Enakku Veku Theemaiseythaan; Avanutaiya Seykaikkuththakkathaakak Karththar Avanukkup Pathilalippaaraaka.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4