தமிழ்

Colossians 4:14 in Tamil

கொலோசேயர் 4:14
பிரியமான வைத்தியனாகிய லுூக்காவும், தேமாவும், உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள்.


கொலோசேயர் 4:14 in English

piriyamaana Vaiththiyanaakiya Luூkkaavum, Thaemaavum, Ungalukku Vaalththuthal Sollukiraarkal.


Read Full Chapter : Colossians 4