தமிழ்

2 Timothy 4:9 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:9
ஏனென்றால், தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின்மேல் ஆசைவைத்து, என்னைவிட்டுப்பிரிந்து, தெசலோனிக்கே பட்டணத்துக்குப் போய்விட்டான்; கிரெஸ்கே கலாத்தியா நாட்டிற்கும், தீத்து தல்மாத்தியா நாட்டிற்கும் போய்விட்டார்கள்.


2 தீமோத்தேயு 4:9 in English

aenental, Thaemaa Ippirapanjaththinmael Aasaivaiththu, Ennaivittuppirinthu, Thesalonikkae Pattanaththukkup Poyvittan; Kireskae Kalaaththiyaa Naattirkum, Theeththu Thalmaaththiyaa Naattirkum Poyvittarkal.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4