தமிழ்

2 Timothy 4:5 in Tamil

2 தீமோத்தேயு 4:5
ஏனென்றால், நான் இப்பொழுதே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டுப்போகிறேன்; நான் தேகத்தை விட்டுப் பிரியும்காலம் வந்தது.


2 தீமோத்தேயு 4:5 in English

aenental, Naan Ippoluthae Paanapaliyaaka Vaarkkappattuppokiraen; Naan Thaekaththai Vittup Piriyumkaalam Vanthathu.


Read Full Chapter : 2 Timothy 4