தமிழ்

Revelation 3:2 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:2
நீ விழித்துக்கொண்டு, சாகிறதற்கேதுவாயிருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து; உன் கிரியைகள் தேவனுக்குமுன் நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:2 in English

nee Viliththukkonndu, Saakiratharkaethuvaayirukkiravaikalai Sthirappaduththu; Un Kiriyaikal Thaevanukkumun Niraivullavaikalaaka Naan Kaanavillai.


Read Full Chapter : Revelation 3