தமிழ்

Job 4:4 in Tamil

யோபு 4:4
விழுகிறவனை உம்முடைய வார்த்தைகளால் நிற்கப்பண்ணி, தள்ளாடுகிற முழங்கால்களைப் பலப்படுத்தினீர்.


யோபு 4:4 in English

vilukiravanai Ummutaiya Vaarththaikalaal Nirkappannnni, Thallaadukira Mulangaalkalaip Palappaduththineer.


Read Full Chapter : Job 4