வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:2

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:2
நீ விழித்துக்கொண்டு, சாகிறதற்கேதுவாயிருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து; உன் கிரியைகள் தேவனுக்குமுன் நிறைவுள்ளவைகளாக நான் காணவில்லை.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:2 ஆங்கிலத்தில்

nee Viliththukkonndu, Saakiratharkaethuvaayirukkiravaikalai Sthirappaduththu; Un Kiriyaikal Thaevanukkumun Niraivullavaikalaaka Naan Kaanavillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3